Książki historyczne o historii Prus i stare meble stylowe to wszytko znajdziesz w miasteczku na Warmii o nazwie Dobre Miasto
Powrót do indeksu
 

PONADREGIONALNY KONKURS DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ I PONADGIMNAZALNEJ
„AESTIORUM GENTES”
HISTORIA I ARCHEOLOGIA ZIEM PRUSKICH

 

REGULAMIN PONADREGIONALNEGO KONKURSU
AESTIORUM GENTES


I Organizatorzy

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. (0-89) 527-36-12
e-mail: dyrektor@human.uwm.edu.pl


Towarzystwo Naukowe „Pruthenia”
Wydział Humanistyczny
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. (0-89) 523-33-71
e-mail: pruthenia@uwm.edu.pl


II Cel i zakres tematyczny Konkursu

Ponadregionalny Konkurs Aestiorum Gentes, jest konkursem tematycznym, adresowanym do uczniów szkół gimnazjlanych i ponadgimnazjalnych.

Konkurs przeprowadza Komitet Główny z siedzibą w Olsztynie powołany przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Zarząd Towarzystwa „Pruthenia”.

W skład Komitetu Głównego wchodzą: przedstawiciele Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Towarzystwa Naukowego „Pruthenia”, nauczyciele akademiccy, specjaliści z dziedziny archeologii i historii ziem pruskich.

Celem Konkursu jest:

a. Stworzenie młodym ludziom szans poszerzenia swojej wiedzy z zakresu:
    • Archeologii bałtyjskiej
    • Historii plemion pruskich i ich wzajemnych kontaktów z Zakonem Krzyżackim
    • Etnografii Prusów i ludów bałtyjskich

b. Rozwijanie zainteresowań historycznych

c. Budzenie przywiązania do małej ojczyzny oraz poszanowania wielowątkowego dziedzictwa kulturowego

W związku z reformą szkolnictwa polskiego wdrażaną do szkół od roku 2009, Komitet Organizacyjny Ponadregionalnego Konkursu Aestiorum Gentes (zał. Nr 1) postanowił zmienić formułę Konkursu, który do tej pory przeznaczony był wyłącznie dla licealistów.

Reforma zakłada m.in. złączenie programowe poziomu gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, a w wielu przypadkach nastąpiła także unifikacja organizacyjna, poprzez tworzenie zespołów szkół składających się z gimnazjum i liceum.

Zakres Konkursu obejmuje wiadomości i umiejętności z historii zawarte w podstawie programowej dla III i IV etapy edukacyjnego oraz wiadomości z literatury przedmiotowej ustalanej każdego roku przez Komitet Główny Konkursu i podawanej razem z terminarzem.

Zasięg chronologiczny obejmuje problematykę ziem pruskich od czasów średniowiecza po wiek XVI. Natomiast zakres tematyczny koncentruje się na ludach bałtyjskich, plemionach pruskich i okresie krzyżackim, ze szczególnym uwzględnieniem wojen i podboju Prusów, ich życia codziennego, gospodarki, kultury materialnej i duchowej. Ważnym elementem jest także spuścizna Prusów i Krzyżaków widoczna w krajobrazie dzisiejszej Warmii i Mazur.

III Organizacja Konkursu

III Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach. Terminarz określa się corocznie (zał. Nr 2)

Etap I (szkolny lub międzyszkolny)

Etap szkolny polega na przygotowaniu projektu edukacyjnego na temat zachowanych w krajobrazie pruskich grodów, cmentarzysk, kurhanów, wałów obronnych, śladów osadnictwa pruskiego i krzyżackiego w nazewnictwie wsi lub topografii terenu.

Projekt może przybrać różnorodną formę – albumu, plakatu, makiety, prezentacji multimedialnej, eseju, itp. zawierającą zarówno ikonografię, opis prowadzenia badań terenowych, jak i charakterystykę uzyskanego materiału ze wskazaniem wykorzystanej literatury naukowej.

Grupa pracująca nad projektem nie może być większa niż 4 osoby. Z danej szkoły (lub zespołu szkół) może uczestniczyć w Konkursie więcej grup. Nad każdą grupą projektową nadzór sprawuje nauczyciel zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Jeden nauczyciel może opiekować się więcej niż jedną grupą projektową.

Uczniowie na przygotowanie projektu mają kilka miesięcy. W tym czasie powinni zapoznać się z podstawową literaturą przedmiotu, poszukać w najbliższej okolicy dziedzictwa Prusów i Krzyżaków (o ile ich historia łączy się z dziejami Prusów i Jaćwięgów), przystąpić do opracowania projektu.

Członkowie Towarzystwa Pruthenia oferują swoją pomoc polegającą na zaprezentowaniu dziejów i kultury Prusów w postaci prezentacji multimedialnej i wskazówek co do wyboru literatury. W okresie październik-luty zainteresowane szkoły mogą zapraszać ich na spotkanie z młodzieżą. Szczegółowe warunki przyjazdu i prezentacji ustalone zostaną z każdą szkołą indywidualnie.

Dużą pomocą w przygotowaniu do konkursu będzie uczestnictwo bierne lub czynne w II Festiwalu Bałtyjskim, który odbędzie się w dniach 9-14 sierpnia 2010 r. na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku. Zainteresowani uczniowie i nauczyciele mogą brać udział w wielu organizowanych przez Towarzystwo warsztatach przybliżających kulturę i gospodarkę dawnych Prusów.

Projekty wysyłane są na adres Organizatorów Konkursu do końca lutego. Prace podlegają ocenie przez ekspertów Komitetu Głównego Konkursu, którzy ustalają ostateczną listę uczestników eliminacji centralnych. Charakter punktacji tego etapu jest 0-1, przy czym barana jest pod uwagę zarówno wartość merytoryczna, jak i estetyczna projektu. Oceniana będzie oryginalność sposobu prezentacji, nakład wykonanej pracy oraz logiczność wysuniętych wniosków. Do eliminacji centralnych kwalifikują się najlepsze grupy pracujące nad projektem. Komisja ma 3 tygodnie na podjęcie decyzji i powiadomienie szkół.

Nauczyciel zespołu, który wygra I etap otrzyma atrakcyjną nagrodę ufundowaną przez Towarzystwo Pruthenia oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM.

Etap II (centralny)

Etap II organizuje i przeprowadza Komitet Główny Konkursu. O jego terminie powiadomi uczniów i nauczycieli prowadzących specjalnym pismem. Listę imienną uczestników eliminacji centralnych, tj. finalistów, ustala Komitet Główny.

Do drugiego etapu uczestnicy muszą przygotować listę przeczytanych lektur zawierającą jedną monografię z zakresu historii, archeologii lub etnografii Prusów (ludów bałtyjskich) oraz pięć artykułów naukowych z prac zbiorowych lub czasopism podanych w wykazie lektur (zał. Nr 3).

Eliminacje II etapu odbywają się w siedzibie Komitetu Głównego Konkursu, w Olsztynie.

Eliminacje II etapu Konkursu składają się z dwóch części. Na tym etapie każdy z uczestników walczy już indywidualnie.

Pierwsza część trwa 90 minut i polega na rozwiązaniu testu. Testy mogą przybrać formę zadań zamkniętych (wielokrotnego wyboru, prawda fałsz, na dobieranie), otwartych wymagających samodzielnego formułowania zwięzłych odpowiedzi lub zadań z tzw. wyposażeniem, czyli wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy historycznej, archeologicznej i etnograficznej.

Między pierwszą a drugą częścią eliminacji centralnych przewidziana jest 2-3 godzinna przerwa, podczas której jury sprawdza prace uczestników.

Na podstawie wyników jury ustala kolejność lokat, zaś Komitet Główny Konkursu wydaje decyzję o uznaniu pięciu najwyżej punktowanych uczestników eliminacji II stopnia za laureatów Ponadregionalnego Konkursu Aestiorum Gentes.

Laureaci Konkursu walczą o miejsce I – V w drugiej części eliminacji centralnych, która jest częścią otwartą. Dostęp do niej mają zaproszone media, rodzice i nauczyciele, studenci oraz osoby zainteresowane problematyką pruską.

Uczestnicy części otwartej odpowiadają na pytania jury w oparciu o przygotowane lektury. Ostateczna lokata stanowi sumę punktów uzyskanych z części pisemnej i ustnej etapu centralnego konkursu. Zasady punktacji II etapu omawia zał. Nr 4.

Status finalisty uzyskują wszyscy uczestnicy eliminacji II stopnia, co potwierdza się specjalnym zaświadczeniem dla finalistów i nauczycieli prowadzących. Zakończenie Konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom ma charakter uroczysty.

W zawodach I i II etapu uczestnicy nie korzystają z żadnych pomocy naukowych.

IV. Uprawnienia uczestników, finalistów i laureatów

1. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad i konkursów starających się o przyjęcie na wyższe uczelnie ustalają senaty tych uczelni.

2. Z uprawnień laureaci mogą skorzystać tylko jeden raz − w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym − niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata.

3. Laureat, który zdobył I miejsce otrzymuje specjalną nagrodę Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


 

 

Załączniki do pobrania (Microsoft Word):
1. Załącznik nr 1
2. Załącznik nr 2
3. Załącznik nr 3
 

© Towarzystwo Pruthenia