Książki historyczne o historii Prus i stare meble stylowe to wszytko znajdziesz w miasteczku na Warmii o nazwie Dobre Miasto
Powrót do indeksu
 

Edukacja regionalna

 

PONADREGIONALNY KONKURS DLA MŁODZIEŻY PONADGIMNAZJALNEJ
"AESTIORUM GENTES"
HISTORIA I ARCHEOLOGIA ZIEM PRUSKICH

 

   REGULAMIN PONADREGIONALNEGO KONKURSU
AESTORUM GENTES
 

I Organizatorzy

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. (0-89) 527-36-12
e-mail: dyrektor@human.uwm.edu.pl


Towarzystwo „Pruthenia”
Wydział Humanistyczny
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. (0-89) 523-33-71
e-mail: pruthenia@uwm.edu.pl
 

II Cel i zakres tematyczny Olimpiady

1. Ponadregionalny Konkurs Aestiorum Gentes, jest konkursem tematycznym, adresowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2. Celem Konkursu jest:

a. Stworzenie młodym ludziom szans poszerzenia swojej wiedzy z zakresu:
    • Archeologii bałtyjskiej
    • Historii plemion pruskich
    • Etnografii Prusów i ludów bałtyjskich

b. Rozwijanie zainteresowań historycznych

c. Budzenie przywiązania do małej ojczyzny oraz poszanowania wielowątkowego dziedzictwa kulturowego

3. Zakres Konkursu obejmuje wiadomości i umiejętności z historii zawarte w podstawie programowej dla szkół ponadgimnazjalnych i wiadomości z literatury przedmiotowej ustalanej każdego roku przez Komitet Główny Konkursu i podawanej razem z terminarzem.
 

III Organizacja Konkursu

1. Konkurs przeprowadza Komitet Główny z siedzibą w Olsztynie powołany przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Zarząd Towarzystwa „Pruthenia”.

2. W skład Komitetu Głównego wchodzą: przedstawiciele Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Towarzystwa „Pruthenia”, nauczyciele akademiccy, specjaliści z dziedziny archeologii i historii ziem pruskich.

3. Zadania Komitetu Głównego określa Regulamin Komitetu Głównego (zał. 1).

4. W każdej szkole ponadgimnazjalnej, najpóźniej do końca września, podane zostaną do wiadomości uczniów wszystkich klas założenia Konkursu, wraz z proponowaną literaturą przedmiotową (zał. 2) oraz terminarzem (zał. 3).

5. Uczniowie, którzy pragną wziąć udział w Konkursie zgłoszą swemu nauczycielowi (zgodnie z przesłanym przez Komitet Główny terminarzem) uczestnictwo w zawodach. Zainteresowani uczniowie powinni dowiedzieć się o terminie zawodów oraz wymaganiach stawianych uczestnikom na szkolnym i centralnym etapie Konkursu. Szkoły zamierzające przystąpić do Konkursu powinny zawiadomić o tym Komitet Główny zgodnie z datą w terminarzu.

6. Konkurs realizowany jest w dwóch etapach.

A. Etap I (szkolny lub międzyszkolny)

Etap I organizuje i przeprowadza Szkolna lub Międzyszkolna Komisja Olimpiady w składzie co najmniej trzech osób.

Komisję powołuje Dyrektor Szkoły (w przypadku eliminacji wspólnych dla kilku szkół komisję powołują dyrektorzy zainteresowanych szkół).

Przewodniczącego wybierają spośród siebie członkowie Komisji Szkolnej. Komitet Główny Konkursu może wydelegować do Komisji Szkolnej obserwatora z ramienia Komitetu Głównego.

Etap I odbywa się w terminie wyznaczonym obligatoryjnie przez Komitet Główny we wszystkich szkołach biorących udział w Konkursie. Termin zawodów podaje Komitet Główny w terminarzu Konkursu.

Zawody I etapu trwają dwie godziny zegarowe (120 minut). Uczestnicy rozwiązują test przygotowany przez Komitet Główny Konkursu (czas – 30 min.) oraz piszą pracę pisemną na jeden, wybrany przez siebie temat, spośród trzech zaproponowanych przez Komitet Główny (czas – 90 min.).

Testy wraz z kluczem odpowiedzi oraz tematy prac pisemnych zostaną dostarczone Dyrektorowi Szkoły, w której odbędą się zawody, listem poleconym.

Szkolna (Międzyszkolna) Komisja Konkursowa sprawdza i ocenia prace uczestników punktując według skali ustalonej przez Komitet Główny (zał.4):

1. Testy według załączonego klucza odpowiedzi – maksymalna liczba punktów – 50;

2. Wypowiedzi pisemne według kryteriów oceny pracy maturalnej (skala ocen od 1 do 6) – maksymalna liczba punktów – 50; wraz z oceną opisową umieszczoną pod pracą.

Oceniający powinni zwrócić szczególną uwagę na samodzielność przemyśleń, poprawność merytoryczną, konstrukcję i język pracy. Uwagi dotyczące wskazanych elementów pracy powinny znaleźć się w recenzji.

Szkolna (Międzyszkolna) Komisja Konkursowa sporządza protokół zawierający: nazwisko i imię uczestnika eliminacji szkolnych, szkołę (jeżeli uczniowie są z różnych placówek), klasę, nazwisko i imię prowadzącego nauczyciela, ilość punktów uzyskanych za test, ocenę i ilość punktów uzyskanych za pracę pisemną, ogólną ilość punktów oraz lokatę (wzór protokołu − zał. 5).

Komisja Szkolna (Międzyszkolna) przesyła protokół eliminacji szkolnych do Komitetu Głównego. Do protokołu Szkolnej (Międzyszkolnej) Komisji Konkursowej należy dołączyć prace zawodników, którzy uzyskali w sumie przynajmniej 70 pkt.

Prace podlegają powtórnej ocenie i weryfikacji przez ekspertów Komitetu Głównego Konkursu, który ustala ostateczną listę uczestników eliminacji centralnych. Do eliminacji centralnych kwalifikuje się maksymalnie 20 uczestników, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów.

B. Etap II (centralny)

Etap II organizuje i przeprowadza Komitet Główny Konkursu. O jego terminie powiadomi uczniów i nauczycieli prowadzących specjalnym pismem. Listę imienną uczestników eliminacji centralnych, tj. finalistów, ustala Komitet Główny.

Do drugiego etapu uczestnicy muszą przygotować listę przeczytanych lektur zawierającą jedną monografię z zakresu historii, archeologii lub etnografii Prusów (ludów bałtyjskich) oraz pięć artykułów naukowych z prac zbiorowych lub czasopism podanych w wykazie lektur.

Eliminacje II etapu odbywają się w siedzibie Komitetu Głównego Konkursu, w Olsztynie.

Eliminacje II etapu Konkursu składają się z dwóch części.

Pierwsza część trwa 90 minut i polega na rozwiązaniu testu składającego się z różnego rodzaju zadań zamkniętych (wielokrotnego wyboru, prawda fałsz, na dobieranie) i otwartych wymagających samodzielnego formułowania zwięzłych odpowiedzi oraz zadań z tzw. wyposażeniem, czyli wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy historycznej, archeologicznej i etnograficznej.

Między pierwszą a drugą częścią eliminacji centralnych przewidziana jest 2-3 godzinna przerwa, podczas której jury sprawdza prace uczestników.

Na podstawie wyników (sposób punktacji określa zał. 6) jury ustala kolejność lokat, zaś Komitet Główny Konkursu wydaje decyzję o uznaniu pięciu najwyżej punktowanych uczestników eliminacji II stopnia za laureatów Ponadregionalnego Konkursu Aestiorum Gentes.

Laureaci Konkursu walczą o miejsce I – V w drugiej części eliminacji centralnych, która jest częścią otwartą. Dostęp do niej mają zaproszone media, rodzice i nauczyciele, studenci oraz osoby zainteresowane problematyką pruską.

Uczestnicy części otwartej odpowiadają na pytania jury w oparciu o przygotowane lektury. Ostateczna lokata stanowi sumę punktów uzyskanych z części pisemnej i ustnej (zał. 6) etapu centralnego konkursu.

Status finalisty uzyskują wszyscy uczestnicy eliminacji II stopnia, co potwierdza się specjalnym zaświadczeniem dla finalistów i nauczycieli prowadzących. Zakończenie Konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom ma charakter uroczysty.

W zawodach I i II etapu uczestnicy nie korzystają z żadnych pomocy naukowych.

Komitet Konkursu zapewnia uczestnikom zawodów II etapu wyżywienie i zwrot kosztów podróży.
 

IV. Uprawnienia uczestników, finalistów i laureatów

1. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad i konkursów starających się o przyjęcie na wyższe uczelnie ustalają senaty tych uczelni.

2. Z uprawnień laureaci mogą skorzystać tylko jeden raz − w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym − niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata.

3. Laureat, który zdobył I miejsce otrzymuje specjalną nagrodę Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Powrót

© Towarzystwo Pruthenia