Książki historyczne o historii Prus i stare meble stylowe to wszytko znajdziesz w miasteczku na Warmii o nazwie Dobre Miasto
Powrót do indeksu
 

Seminarium prussicorum

 

SEMINARIUM PRUSSICORUM
INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM NAUKOWE
POŚWIĘCONE HISTORII I KULTURZE PRUSÓW
Idea

 

Praefatio

Wiedza o Prusach i Bałtach albo wydaje się mało atrakcyjna naukowo (szczupłość informacji), albo pozostaje mocno rozproszona, zarówno jeśli idzie o ośrodki badawcze jak i prace naukowe podejmujące tę problematykę. Prusowie i Bałtowie pozostają konsekwentnie na marginesie zainteresowań naukowych polskich uczonych (nieco inaczej jest na Litwie, ale w Niemczech już podobnie). Niewiele powstaje prac magisterskich i doktorskich podejmujących te zagadnienia. Refleksja nad dziejami Prusów pozostaje rozczłonkowana między opracowaniami archeologów, historyków, językoznawców. Ostatnia praca etnograficzna o Prusach wyszła zaś spod pióra archeologa – prof. Łucji Okulicz-Kozaryn i pozostaje jedynie wydawnictwem popularnonaukowym.


Conceptio

W związku z taką sytuacją niżej podpisani wystąpili z propozycją utworzenia przy Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie interdyscyplinarnego seminarium naukowego, które podejmowałoby na swoich posiedzeniach szeroko rozumianą problematykę pruską. Ideą przewodnią powołania seminarium jest chęć skupienia w jednym ośrodku różnokierunkowych badań nad archeologią, historią i kulturą Bałtów, w szczególności zaś Prusów. Wierzymy, że dzięki temu wyzwolimy dodatkowe energie, wierzymy, że jesteśmy w stanie wzajemnie inspirować się przez różnorodność i odmienność naszych punktów widzenia na tę samą rzeczywistość. Wierzymy, że w ten sposób możemy stymulować powstawanie interesujących i nowoczesnych prac naukowych poświęconych Prusom. W szczególności jako cele seminarium widzimy:

• rozwijanie badań historycznych, historyczno-kulturowych, archeologiczno-kulturowych nad Bałtami, głównie zaś – Prusami;
• poszukiwanie nowych inspiracji metodologicznych w zakresie w/w dyscyplin w szczególności inspiracji płynących z obszaru filozofii i antropologii kulturowej;
• generowanie projektów interdyscyplinarnych różnej skali podejmujących problematykę bałtyjską;
• inicjowanie działalności wydawniczej, w tym przede wszystkim tekstów źródłowych, również w wersji popularno-naukowej.

Wspierając się i inspirując wzajemnie, wspólnie konstruując tematy badawcze i projekty możemy osiągnąć dużo więcej niż działając w samotności własnych przytulnych gabinetów.

Do udziału w seminarium zapraszamy pracowników naukowych i studentów; w szczególności jednym z ważnych celów seminarium jest inspirowanie podejmowania prac magisterskich, doktorskich a także habilitacyjnych związanych z szeroko rozumianą problematyką bałtyjską.

Swoje wsparcie dla idei seminarium zapewnił prof. Stanisław Achremczyk – dyrektor OBN-u. Wsparcie to przekłada się również na konkretną pomoc finansową mianowicie OBN zobowiązał się pokryć koszty zaproszenia gości specjalnych seminarium.


Ordinarium

Posiedzenia seminarium dzielą się na posiedzenie zwyczajne, na których referaty przedstawiają aktualni magistranci – członkowie seminarium oraz posiedzenia nadzwyczajne, na których swoje badania prezentują doktoranci i zaproszeni Goście seminarium.
Posiedzenia seminarium prussicorum odbywają się raz w miesiącu w siedzibie OBN-u oraz w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM.

Moderatorzy seminarium:
historia - prof. dr hab. Grzegorz Białuński
archeologia - dr Mirosław Hoffmann
antropologia kulturowa/etnografia historycznadr Justyna Prusinowska, dr Bogdan Radzicki
 

Powrót

© Towarzystwo Pruthenia