Książki historyczne o historii Prus i stare meble stylowe to wszytko znajdziesz w miasteczku na Warmii o nazwie Dobre Miasto
Powrót do indeksu
 

Edukacja regionalna

 

Dzieje i kultura ziem pruskich.

Warsztaty z historii i kultury regionalnej dla nauczycieli i pracowników kultury.

 

   Idea

Obowiązek realizacji ścieżki regionalnej nakłada na dyrekcję szkoły i nauczycieli spory wysiłek merytoryczno-organizacyjny. Co prawda na rynku księgarskim ukazuje się coraz więcej pozycji naukowych i popularnonaukowych poświęconych dziejom i kulturze Warmii i Mazur, jednak ich praktyczne wykorzystanie przez nauczycieli jest raczej znikome. Z czego to wynika? Po pierwsze z braku pieniędzy na kupowanie coraz to nowych publikacji, po drugie z braku czasu na ich gruntowne przestudiowanie i czasu na realizację w toku normalnych, tradycyjnych lekcji, po trzecie wreszcie z braku pomysłów na interesujące, barwne, ale zarazem fachowe prezentowanie treści regionalnych, a także pomysłów na emocjonalne zaangażowanie uczniów w zdobywanie wiedzy i umiejętności regionalnych. Wciąż mamy niedosyt odpowiednich materiałów dydaktycznych, a przygotowanie nauczycieli do prowadzenia takich zajęć stoi na niskim poziomie.

Tematyka regionalna jest obecnie bardzo istotna również w działaniach kulturalnych i oświatowych samorządów lokalnych. Bez znajomości i rozumienia własnej lokalnej przeszłości niemożliwe jest działanie na jej korzyść także współcześnie.

W związku z tym Stowarzyszenie Miłośników Historii i Kultury Prusów „Pruthenia” wychodzi z inicjatywą przeprowadzenia dwudniowych warsztatów dla nauczycieli i pracowników kulturalnych społeczności lokalnych na terenie dawnych ziem pruskich obejmujących współczesny obszar Warmii i Mazur.

Każdy z warsztatów dotyczy jednej z czterech grup tematycznych:
1) Prusowie i ich kultura;
2) Państwo Krzyżackie nad Bałtykiem;
3) Prusy Książęce i Reformacja nad Bałtykiem.
4) Królestwo Pruskie – jego kultura i dzieje.

    Cele Warsztatów

Każdy z uczestników Warsztatu uzyska kompetencje w zakresie:
• wiedzy historycznej dotyczącej danego okresu;
• wiedzy etnograficznej (etnohistorii obszaru Prus);
• znajomości geografii historycznej ze szczególnym naciskiem na pamiątki historyczne najbliższej okolicy.

Warsztaty obejmują również propozycje dydaktyczne:
• konspekty lekcji, ćwiczeń,
• pomoce naukowe;
• literaturę przedmiotu.

Istnieje możliwość umówienia się na cykl warsztatów obejmujących wszystkie zaproponowane zagadnienia.

    Założenia organizacyjne

1. Lokalny Organizator Warsztatów zapewnia: miejsce (sala seminaryjna z ekranem i możliwością podłączenia komputera), nocleg i wyżywienie dla uczestników i wykładowców, jeżeli są konieczne, środki transportu na wycieczkę terenową (ustalana zawsze z Organizatorem Lokalnym dla konkretnego obszaru).
2. Grupa Warsztatowa nie powinna przekraczać 15 osób.
3. Warsztaty trwają 2 dni; obejmują:
• wykłady;
• ćwiczenia warsztatowe;
• zajęcia terenowe (wycieczka, piesza, rowerowa lub samochodowa);
• prezentacje multimedialne lub warsztaty manualne;
4. Szczegółowy plan warsztatów jest ustalany dla poszczególnych tematów w zależności od ich specyfiki, potrzeb i oczekiwań organizatora oraz warunków lokalnych. Plan warsztatu zostanie przedstawiony Organizatorowi Lokalnemu do wglądu. Obejmuje on: wykaz wykładów i wykładowców, szczegóły dotyczące zajęć praktycznych i terenowych.
5. Uczestnicy warsztatu otrzymują komplet materiałów i pomocy dydaktycznych obejmujących problematykę warsztatów (materiały drukowane, CD, mapy, inne pomoce).
6. Uczestników z danego terenu zaprasza i powiadamia Organizator.


Kontakt/ Koordynator projektu
dr Izabela Lewandowska
tel. kom. 607-437-897
e-mail: izabelalew6@wp.pl

 

Powrót

© Towarzystwo Pruthenia