Książki historyczne o historii Prus i stare meble stylowe to wszytko znajdziesz w miasteczku na Warmii o nazwie Dobre Miasto
Powrót do indeksu
 

 

COLLOQUIA BALTICA   III

Interdyscyplinarne Spotkania z Historią i Kulturą Bałtów

Olsztyn - Elbląg
8-10 października 2008 r.


Od 2004 roku Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie i Towarzystwo Pruthenia zapraszają do gościnnego Olsztyna najwybitniejszych znawców problematyki bałtyjskiej. Colloquia Baltica – Interdyscyplinarna konferencja naukowa poświęcona dziejom i kulturze Bałtów, organizowana co dwa lata staje się wyjątkową okazją do podjęcia problematyki bałtyjskiej z wielu punktów widzenia jednocześnie. Skłania ona również przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych do formułowania swoich tez i wnioskowań w sposób umożliwiający interdyscyplinarny dialog.
    O ile pierwsza edycja Colloquia Baltica poświęcona była przyjrzeniu się niejako skali naszej niewiedzy w obszarze problematyki bałtyjskiej, to spotkanie kolejne, które odbyło się w październiku 2006 roku, przyniosło już dyskusję nad możliwością nowego – syntetycznego spojrzenia na dzieje Bałtów – w szczególności Bałtów zachodnich, a także szereg prób nowego, oryginalnego spojrzenia na stare zagadnienia bałtyjskiej. W rozważaniach i dyskusjach co i raz przebijał się w różnych kontekstach temat wpływów Skandynawii (szeroko rozumianej) na kultury bałtyjskie. I temu właśnie zagadnieniu chcemy poświęcić kolejne spotkanie cyklu Colloquia Baltica.
    Tematem trzeciej konferencji Colloquia Baltica, która odbędzie się w dniach 8-10 października 2008 roku w Olsztynie i Elblągu, będzie skandynawska aktywność na południowym wybrzeżu Bałtyku i jej wpływ na uformowanie się zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego od okresu rzymskiego po wiek X p. Ch.
    Zdajemy sobie sprawę z szerokości zaproponowanych do dyskusji zagadnień i zasadniczej niemożliwości wyczerpania spektrum rodzących się przy tej okazji problemów. Proponujemy jednak tym wszystkim, którzy zaakceptowali nasze zaproszenie i formułę konferencji, przyjęcie w punkcie wyjścia postawy poznawczej przyjętej z fenomenologii – mianowicie przyjęcie swoistego fenomenologicznego époche i przyjrzenie się zaproponowanym tu kwestiom przy swoistym wzięciu w nawias wszelkich dotychczasowych założeń – zarówno tych – wziętych z literatury przedmiotu, jak i tych - przyjmowanych implicite – o charakterze kulturowym i metodologicznym. Ojciec fenomenologii uczynił jej podstawowym postulatem metodologicznym hasło z powrotem do rzeczy. W obszarze badań historycznych i antropologicznych adagium to można by rozumieć jako wezwanie do powrotu do źródeł. Właśnie bowiem o nowe spojrzenie na źródła naszej wiedzy – tak dobrze przecież, jak się powszechnie zdaje, znane – tu chodzi, spojrzenie, które pozwoliłoby wydobyć z nich więcej informacji niż to się dotąd wydawało możliwe. Spojrzenie to powinno dokonywać się w kontekście horyzontu sensów i wartości kultury, w horyzoncie pytania o samorozumienie człowieka – podmiotu historii.


Dr Bogdan Radzicki – Sekretarz Konferencji

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
(kliknij na link)COLLOQUIA BALTICA III
Olsztyn - Elbląg
8-10 października 2008 r.
 
PROGRAM

 

8 października 2008 r. (Olsztyn)

MIEJSCE OBRAD
Obrady Konferencji w Olsztynie odbywają się w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego im. prof. Alberta Bartoszewicza,
w budynku Wydziału (przy ul. K. Obitza 1)

godz. 11.00

Otwarcie Konferencji Colloquia Baltica III

prof. dr hab. Stanisław Achremczyk
Dyrektor OBN im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

dr hab. Grzegorz Białuński prof. UWM
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


godz. 11.30 – 14.00
Sesja I

PRADZIEJE KONTAKTÓW BAŁTYJSKO-SKANDYNAWSKICH
Przewodniczy sesji: prof. dr hab. Grzegorz Białuński

prof. dr hab. Wojciech Nowakowski
Z problematyki kontaktów bałtyjsko-skandynawskich od wczesnej epoki żelaza po okres rzymski.
 

14.00 Przerwa na obiad


godz. 16.00-19.00
Sesja II

FENOMEN GOCKO-GEPIDZKI W KRAJU ESTÓW
Przewodniczy sesji: dr Mirosław Hoffmann

Prof. dr hab. Jerzy Kolendo
Ziemie u południowo-wschodnich wybrzeży Bałtyku w źródłach antycznych.

Prof.dr hab. Andrzej Kokowski
Goci i Bałtowie. Przyczynek do dziejów niełatwych kontaktów pomiędzy dwoma ludami okresu rzymskiego.

dr Adam Cieśliński
Goci, Galindowie, Estiowie. Pogranicze kulturowe i etniczne nad Łyną i Pasłęką.

 

9 października 2008 r. (Olsztyn)

godz. 09.00–14.00
Sesja III

KRAJ ESTÓW W OKRESIE WĘDRÓWEK LUDÓW
Przewodniczy sesji: dr Jan Gancewski

prof. dr hab. Magdalena Mączyńska
Archeologiczne ślady Gotów od stepów nadczarnomorskich po Hiszpanię.

Prof. dr hab. Jerzy Okulicz-Kozaryn
Problem Vidivariów w świetle przekazów pisanych i archeologii.

dr Anna Bitner-Wróblewska
O tzw. grupie olsztyńskiej i elbląskiej.

do 16.00 Przerwa na obiad
 

godz. 16.00–19.00
SESJA IV

WĄTKI SKANDYNAWSKIE W KULTURZE BAŁTYJSKIEJ
Przewodniczy sesji: dr Bogdan Radzicki

dr Justyna Prusinowska
Skandynawowie w pruskiej legendzie etnogenetycznej.

mgr Jerzy Marek Łapo
Wokół Szwedzkiego Szańca. Obraz Szweda w ludowych podaniach historycznych i mikrotoponimii na obszarze dawnych ziem pruskich

wyjazd do Elbląga na kolację i nocleg

 

10 października 2008 r. (Elbląg)
godz. 09.00 – 14.00
Objazd skandynawskich stanowisk archeologicznych w okolicach Elbląga

14.00–16.00 Przerwa Obiadowa

godz. 16.00 – do końca obrad
Sesja V

SKANDYNAWSKIE „INTERESY" MIĘDZY WISŁĄ A NIEMNEM OD VI DO XIII W.
Przewodniczy sesji: mgr Jerzy Marek Łapo

Prof. dr hab. Władysław Duczko
Skandynawowie na południowym wybrzeżu Bałtyku od VI do końca XI wieku.

dr Marek Jagodziński
Prusowie i Wikingowie. Obok, pomiędzy czy razem?

dr Rafał Simiński
Ziemie pruskie w świetle źródeł skandynawskich do końca XII wieku.

dr Wojciech Wróblewski
Wikingowie w interiorze pruskim.

 

11 października 2008 r. (Elbląg)

Po śniadaniu, czas żeby spokojnie się spakować i wyjechać z konferencji z dobrymi wspomnieniami, albo zostać w Elblągu i okolicach na miły jesienny weekend.

 

 

ORGANIZATORZY:

TOWARZYSTWO PRUTHENIA

OŚRODEK BADAŃ NAUKOWYCH IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W ELBLĄGU

 

PATRONAT NAD KONFERENCJĄ

PREZYDENT MIASTA OLSZTYNA

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Grzegorz Białuński prof. UWM

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

dr Mirosław Hoffmann

dr Marek Jagodziński

 

Sekretarz Konferencji

dr Bogdan Radzicki


Adres Komitetu Organizacyjnego:

Towarzystwo "Pruthenia"
ul. K. Obitza 1/221
10-725 OLSZTYN

e-mail: pruthenia@uwm.edu.pl
e:mail: brad@uwm.edu.pl

tel. 601 477 690

 

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej.
Konferencja ma charakter otwarty.
Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w 4 tomie pisma PRUTHENIA

Po wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru udziału w konferencji Organizatorzy mogą pomóc
w zorganizowaniu noclegu i wyżywienia w przyzwoitych cenach.

Planując uczestnictwo w Konferencji proszę wziąć również pod uwagę, że odbywa się ona w dwóch ośrodkach: Olsztynie oraz Elblągu.
Organizatorzy niestety nie mają możliwości zapewnienia wszystkim Uczestnikom konferencji transportu z Olsztyna do Elbląga na drugą część obrad. Istnieją jednak dogodne połączenia kolejowe i samochodowe.

W objeździe stanowisk archeologicznych zaplanowanym w ostatnim dniu konferencji mogą uczestniczyć (ze względu na ograniczoną ilość miejsc) jedynie Referenci i zaproszeni goście konferencji.
 

Powrót

© Towarzystwo Pruthenia