Książki historyczne o historii Prus i stare meble stylowe to wszytko znajdziesz w miasteczku na Warmii o nazwie Dobre Miasto
Powrót do indeksu
 

Sprawozdanie działalności Towarzystwa "Pruthenia"
za rok 2006

 

Olsztyn, 20 kwietnia 2007

W roku 2006 Towarzystwo „Pruthenia” rozwijało swoją działalność na wielu polach, angażując przy tym sporą grupę swoich członków. Niektóre z inicjatyw badawczych czy popularyzacji dziejów i kultury dawnych Prusów były kontynuowane, ale doszły też do skutku nowe inicjatywy.
Z działalności badawczej i naukowej należy wymienić przede wszystkim nowy cykl pod nazwą „Seminarium Prussicorum”. Ideą przewodnią powołania seminarium była chęć skupienia w jednym ośrodku różnokierunkowych badań nad archeologią, historią i kulturą Bałtów, w szczególności zaś Prusów. Jest to niewątpliwie sposób na zachęcenie do prowadzenia interesujących i nowoczesnych prac naukowych poświęconych Prusom, w szczególności prac magisterskich, doktorskich, a także habilitacyjnych. Do udziału w seminarium zapraszani są pracownicy naukowi i studenci związani z szeroko rozumianą problematyką bałtyjską. Posiedzenia seminarium maja formę referatu głównego, ewentualnie koreferatu i dyskusji. Prezentowane są też i dyskutowane najnowsze prace poświęcone Prusom. Posiedzenia seminarium odbywają się przynajmniej raz w miesiącu i są poświęcone różnym dyscyplinom. Interdyscyplinarność i refleksja metodologiczna jest bowiem istotnym rysem koncepcji seminarium. Za organizację seminarium odpowiadają: historia – dr hab. Grzegorz Białuński, prof. UWM; archeologia – dr Mirosław Hoffmann; antropologia kulturowa/etnografia historyczna – dr Justyna Prusinowska, dr Bogdan Radzicki.
Drugą ważną działalnością był cykl wykładów o charakterze naukowo-popularyzacyjnym, w ramach Warsztatów Bałtyjskich odbywających się w Olsztyńskim Zamku. W roku 2006 odbyło się osiem wykładów, które prowadzili naukowcy i badacze dziejów pruskich z Olsztyna, Węgorzewa, Elbląga i Iławy. Wykłady miały postać otwartych, tj. skierowanych do mieszkańców miasta, studentów i młodzieży licealnej. Odbywają się w zabytkowej Sali Kopernikowskiej, co wpływa na odpowiedni nastrój słuchaczy. Zapowiedzi tych spotkań są publikowane z dużym wyprzedzeniem w kolejnych zeszytach kwartalnika „Program Muzeum Warmii i Mazur” oraz w lokalnej prasie.
Trzecią formą działalności Towarzystwa „Pruthenia” były prace archeologiczne. W październiku 2006 r. członkowie Towarzystwa uczestniczyli w wykopaliskach wielokulturowego zespołu osadniczego w olsztyńskim Lesie Miejskim, którymi kierował dr. M. J. Hoffmann i dr A. Koperkiewicz; w okresie listopad-grudzień prowadzone były badania powierzchniowe (prospekcie terenowe) w ramach projektu archeologicznego Zdjęcia Polski w rejonie Garbu Lubawskiego (4 wyjazdy); oraz w grudniu badania osady z młodszej epoki brązu w Lipowie, którymi kierował mgr J. M. Łapo.
Bardzo ważną działalnością, skierowaną do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych były warsztaty ceramiczne i tkackie wraz z prezentacjami multimedialnymi nt. „Dzieje i kultura Prusów”. Warsztaty odbywały się w Lubominie, Dobrym Mieście, Jezioranach, Nowym Kawkowie oraz Ośrodku Harcerskim Perkoz k/Olsztynka. W sumie uczestniczyło ponad 80 osób podzielonych na małe 15-20 osobowe grupy, w tym niektóre grupy uczestniczyły w warsztatach kilkukrotnie. Ze szczególną uwagą należy odnotować spotkanie przeprowadzone wśród młodzieży na warsztatach polsko-niemiecko-rosyjskich, w których uczestniczyło 10 osób: dwójka Niemców, trójka Rosjan i piątka Polaków. W ten projekt byli zaangażowani członkowie studenci, głównie zaś: Alicja Dobrosielska, Joanna Grzelak i Paweł Łuszyński.
Towarzystwo „Pruthenia” nie jest organizacją działajcą w próżni. Swoje prace i projekty prowadzi przy współudziale innych instytucji regionu. Na szczególne podkreślenie zasługuje współpraca z Ośrodkiem Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. W ramach tej współpracy zorganizowano po raz drugi konferencję „Colloquia Baltica”, która zgromadziła badaczy ziem pruskich i bałtyjskich z Polski i zagranicy. Wydano także pierwszy tom pisma „Pruthenia”, w którym znalazły się referaty zaprezentowane na konferencji. Przy wsparciu OBN możliwe jest także organizowanie Seminarium Prussicorum. Inną instytucją jest Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, które wraz z Towarzystwem realizuje projekt Rzemiosło Pradziejowe i Wczesnośredniowieczne. Kierownikiem projektu ze strony zarówno Towarzystwa jak i Muzeum jest Kol. Paweł Szymański – kierownik pracowni ceramicznej MKL. W ramach tej współpracy członkowie Towarzystwa brali udział w cyklu spotkań warsztatowych poświęconych rekonstrukcji ceramiki pradziejowej, a także w Letnim Festiwalu Kultury Ludowej w Węgorzewie prezentując tam warsztat ceramiczny z epoki wczesnego żelaza. Dokonano także wspólnego zakupu z MKL kompletnego wyposażenia pracowni brązowniczej. W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie w roku sprawozdawczym Towarzystwo Pruthenia zorganizowało dwa warsztaty dla grup polskiej i niemieckiej młodzieży. Rozwija się także współpraca Towarzystwa z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Jedynym wspólnym przedsięwzięciem obu organizacji jest cykl pt. Warsztaty bałtyjskie. Muzeum zapewnia na tych spotkaniach kawę i herbatę oraz obsługę techniczną prelekcji.
Jednocześnie w roku sprawozdawczym 2006 Towarzystwo prowadziło przygotowania do:
1. Zorganizowania od przyszłego roku szkolnego 2007/2008 ogólnopolskiego konkursu tematycznego „Eastorum Gentes” skierowanego do szkół licealnych – odpowiedzialna dr I. Lewandowska. Trwają prace końcowe przygotowania dokumentacji, która powinna zostać zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji.
2. Wydania podręcznika dla młodzieży „Dzieje Warmii i Mazur”, którego autorami są członkowie Towarzystwa Pruthenia – dr M. J. Hoffmann i dr J. Gancewski, a redaktorem dr I. Lewandowska. Podręcznik jest wydawany przez Wydawnictwo Elset, a Towarzystwo, ponieważ jest jego inicjatorem, starało się z różnych źródeł o dofinansowanie tego projektu. W ramach tych działań odbyło się kilkadziesiąt spotkań formalnych i nieformalnych, na których dyskutowano finansowanie i wydanie podręcznika dla młodzieży.
3. Trzeciej konferencji „Colloquia Baltica”, która ma być zorganizowana we współpracy z ośrodkiem elbląskim. Rozmowy wstępne z dr. Markiem Jagodzińskim z Muzeum w Elblągu poczynił kanclerz Towarzystwa – dr B. Radzicki.

Sprawozdanie sporządziła Sekretarz Towarzystwa
dr Izabela Lewandowska

 

 Powrót

© Towarzystwo Pruthenia